TI EINAI TO ZOOMOLOGY

 

Το Zoomology είναι ένα πρόγραμμα δραστηριοτήτων και μαθημάτων που απευθύνεται σε μαθητές του Νηπιαγωγείου και του Δημοτικού. Με άξονα την αρχιτεκτονική και μέσα από το τρίπτυχο Σκέφτομαι - Σχεδιάζω - Κατασκευάζω διερευνούμε έννοιες της αριθμητικής και της γεωμετρίας.

Η κεντρική ιδέα του Zoomology έγκειται στην ανάδειξη, μέσα από την χειροτεχνία και την κατάλληλη χρήση τεχνολογικών μέσων, μιας βασικής συνθήκης του παιχνιδιού: τη δημιουργία μικρόκοσμων με καθημερινά αντικείμενα, που θυμίζουν τον κόσμο των "μεγάλων". Για τον σκοπό αυτό επιστρατεύουμε έννοιες όπως η αυτο-ομοιότητα των φυσικών μορφών σε διάφορες κλίμακες: από το γρασίδι και τους θάμνους μέχρι τα δέντρα, από τα χαλίκια στους βράχους, από το χώμα μίας γλάστρας μέχρι το ανάγλυφο του εδάφους. Παράλληλα χρησιμοποιούμε απλούς και οικείους στα παιδιά όρους από τα μαθηματικά, την αρχιτεκτονική, την αισθητική, ακόμα και από τη γεωμορφολογία, για να συζητήσουμε το εικαστικό αποτέλεσμα των κατασκευών και τη γεωμετρία πίσω από αυτές. Έτσι αντιμετωπίζουμε και συζητούμε ποικίλα θέματα: την παλαίωση των κατασκευών, την αισθητική των ερειπίων, την ανάλυση ενός τοπίου σε βασικά σχήματα, την γεωμετρία των δέντρων…

 

Η μετάβαση από την θεωρία και τη συζήτηση στην κατασκευή γίνεται αυθόρμητα και σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα, τις παραστάσεις και τις αναζητήσεις κάθε παιδιού. Στόχος κάθε μαθήματος είναι η δημιουργική αφομοίωση των αντίστοιχων επιστημονικών εννοιών, η σύνδεσή τους με το παιχνίδι και τις κατασκευές και η παροχή ερεθισμάτων για την ευφάνταστη χρήση των απλών και προσιτών υλικών που βρίσκονται γύρω μας.

press to zoom
press to zoom
press to zoom
1/1

ΓΕΝΙΚΟΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

 • Εξοικείωση με βασικές έννοιες των μαθηματικών (αριθμητική, άλγεβρα, γεωμετρία) μέσα από την αρχιτεκτονική και τις κατασκευές

 • Ανάγνωση του περιβάλλοντος και του τοπίου μετά από διαδοχικές αφαιρέσεις

 • Κατανόηση των οπτικών διαφορών ανάμεσα στις ανθρωπογενείς και τις φυσικές μορφές

 • Ενίσχυση της φαντασίας μέσα από την χρήση υλικών από τη φύση για το καθημερινό παιχνίδι

 • Εξάσκηση στην ολοκλήρωση κατάλληλα προετοιμασμένων κατασκευών κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας (στοιχειώδης οργάνωση χρόνου)

 • Εξάσκηση στη διατύπωση απόψεων αισθητικού χαρακτήρα

ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Τα μαθήματα του Zoomology είναι διαδραστικά και βασίζονται στην παραγωγική συμμετοχή των μαθητών, προσαρμοζόμενα κάθε φορά στην αντιληπτική ικανότητα και το μαθησιακό δυναμικό της ηλικίας τους. Η ποιοτική προσέγγιση των φαινομένων δομείται πάνω στην επαγωγική προσέγγιση των θεμάτων, στα πειράματα συμμετοχής με απλά και καθημερινά μέσα και στην ανακάλυψη νέας γνώσης μέσα από τον μετασχηματισμό της αυθόρμητης εσφαλμένης γνώσης. Έτσι τα παιδιά μαθαίνουν να παρατηρούν και να κατανοούν τα φαινόμενα, να τα συνδέουν με το καθημερινό παιχνίδι, να συστηματοποιούν τις αυθόρμητες ιδέες τους και να τις δοκιμάζουν και αργότερα, εκτός δραστηριότητας, στο σπίτι ή στην ύπαιθρο. Ο συνδυασμός συζήτησης, πειράματος και κατασκευής ενισχύει ταυτόχρονα τις γνωστικές, συναισθηματικές και ψυχοκινητικές δεξιότητές τους.

Α' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

 • Προσανατολισμός στον χώρο

 • Αναγνώριση βασικών γεωμετρικών σχημάτων

 • Διαφορές επίπεδων σχημάτων και στερεών

 • Συσχέτιση κοντινών και μακρινών αντικειμένων ανάλογα με το μέγεθός τους

 • Πρόσθεση και αφαίρεση σχημάτων

Β' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

 • Προσανατολισμός στον χώρο

 • Αναγνώριση βασικών γεωμετρικών σχημάτων

 • Διαφορές επίπεδων σχημάτων και στερεών

 • Συσχέτιση κοντινών και μακρινών αντικειμένων ανάλογα με το μέγεθός τους

 • Πρόσθεση και αφαίρεση σχημάτων, μεγέθυνση και σμίκρυνση ενός σχήματος

Γ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

 • Τα σημεία του ορίζοντα σε σχέση με τον χώρο

 • Αναγνώριση γεωμετρικών σχημάτων σε πολύπλοκες εικόνες

 • Η χρυσή τομή

 • Συσχέτιση κοντινών και μακρινών αντικειμένων ανάλογα με το μέγεθός τους

 • Πρόσθεση και αφαίρεση σχημάτων, συμμετρία, μεγέθυνση και σμίκρυνση ενός σχήματος στην αρχιτεκτονική και στη γεωμετρία

 • Γεωμορφολογία: αναλογίες με τον μικρόκοσμο

Δ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

 • Η έννοια του αναπτύγματος

 • Συσχέτιση κοντινών και μακρινών αντικειμένων ανάλογα με το μέγεθός τους

 • Αλγόριθμοι στα σχήματα: Πρόσθεση και αφαίρεση σχημάτων, συμμετρία, μεγέθυνση και σμίκρυνση ενός σχήματος στην αρχιτεκτονική και στη γεωμετρία

 • Η χρυσή τομή και η σπείρα

 • Γεωμορφολογία: αναλογίες με τον μικρόκοσμο

 • Επιφάνειες σε όψη, σε κάτοψη και σε κατάκλιση: τρόποι απόδοσης σχημάτων στον χώρο

 • Διάκριση έμβιου - άβιου, φυσικού - τεχνητού (βασικές διακρίσεις για κατάταξη αντικειμένων)

 • Γεωμορφολογία: αναλογίες με τον μικρόκοσμο

Ε' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

 • Η έννοια του αναπτύγματος

 • Βασικές πράξεις με σχήματα και αλγόριθμοι για την παραγωγή πολυπλοκότητας (σμίκρυνση, μεγέθυνση, στροφή, επανάληψη)

 • Πρόσθεση και αφαίρεση σχημάτων, συμμετρία, μεγέθυνση και σμίκρυνση ενός σχήματος στην αρχιτεκτονική και στη γεωμετρία

 • Το κλασικό και το μοντέρνο στις μορφές

 • Η χρυσή τομή και η σπείρα

 • Γεωμορφολογία: αναλογίες με τον μικρόκοσμο

 • Επιφάνειες σε όψη, σε κάτοψη και σε κατάκλιση: τρόποι απόδοσης σχημάτων στον χώρο

 • Διάκριση έμβιου - άβιου, φυσικού - τεχνητού (βασικές διακρίσεις για κατάταξη αντικειμένων)

 • Γεωμορφολογία: αναλογίες με τον μικρόκοσμο

ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

 • Η έννοια του αναπτύγματος

 • Βασικές πράξεις με σχήματα και αλγόριθμοι για την παραγωγή πολυπλοκότητας (σμίκρυνση, μεγέθυνση, στροφή, επανάληψη)

 • Πρόσθεση και αφαίρεση σχημάτων, συμμετρία, μεγέθυνση και σμίκρυνση ενός σχήματος στην αρχιτεκτονική και στη γεωμετρία

 • Το κλασικό και το μοντέρνο στις μορφές

 • Η χρυσή τομή και η σπείρα

 • Επιφάνειες σε όψη, σε κάτοψη και σε κατάκλιση: τρόποι απόδοσης σχημάτων στον χώρο

 • Διάκριση έμβιου - άβιου, φυσικού - τεχνητού (βασικές διακρίσεις για την κατάταξη των αντικειμένων)

 • Γεωμορφολογία: αναλογίες με τον μικρόκοσμο

 • Στοιχεία κλασματικής γεωμετρίας