"Ένα συμμετρικό πάρκο!"


Σήμερα η β' δημοτικού της Γενναδίου Σχολής πειραματίστηκε με τις προβολές των στερεών και την κατοπτρική συμμετρία!

Αναζήτηση